một vòng tiều tụy

Sự phát triển (của bất kỳ điều gì) không đi theo dạng bậc thang lên dần, mà chạy xoắn trôn ốc: từ một điểm tỏa rộng dần rồi đến khi trương nở hết mức, lại thu dần đến khi trở về điểm cũ. Cứ xét chuyện thực dưỡng thì thấy: khởi đầu, người nguyên thủy…