lặng

Nơi an trú cho ta là gì?

Sự bặt lặng.

Hạnh phúc ở đâu?

Cũng ở đó.

Sau mưa. Vũng nước. Nền trời.

(22/7/2016)